Cautare

Regulamente

Regulamente

Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu” Neamţ se face în conformitate cu Legea Bibliotecilor nr. 334/ 31 mai 2002, republicată şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii

Judeţene „G. T. Kirileanu” Neamţ, elaborat în concordanţă cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.

Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF)

Regulament de Ordine Interioară (ROI)

Codul etic al personalului contractual din cadrul instituţiei

Taxe privind unele servicii efectuate la Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ

REGULAMENT PENTRU CITITORI (UTILIZATORI)


BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „G. T. KIRILEANU” NEAMŢ

1. Utilizatorii au accesul gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, pe care se obligă să-l respecte odată cu obţinerea permisului de intrare.

2. Înscrierea/reînscrierea se face anual, prin încheierea/prelungirea relaţiei contractale dintre bibliotecă şi utilizator, în baza liberei opţiuni a acestuia şi a datelor sale de legitimare (carte de identitate, paşaport), permisul obţinut fiind netransmisibil.

3. Înscrierea copiilor sub 14 ani se face pe baza actului de identitate al unui părinte/tutore, care îşi asumă astfel responsabilitatea pentru întreg comportamentul minorului.

4. Potrivit regimului documentelor din colecţiile bibliotecii (împrumut la domiciliu sau consultare pe loc) şi condiţiilor de utilizare publică a calculatoarelor cu acces Internet, toate serviciile se asigură pe baza permisului de intrare şi a fişelor-formular electronice ori pe suport de hârtie, ce servesc în mod curent evidenţei gestionare şi evaluării unor activităţi de bibliotecă.

5. În momentul preluării publicaţiilor sau non-publicaţiilor, utilizatorul trebuie să verifice starea lor fizică, pentru a semnala orice eventuală deteriorare sau neconcordanţă de evidenţă ce i-ar putea fi apoi imputată în mod eronat.

6. Împrumutul la domiciliu se efectuează numai din colecţiile cu acest profil şi doar pentru persoanele care domiciliază, lucrează ori studiază în judeţul Neamţ.

7. Pot fi împrumute la domiciliu, după caz, câte 1-3 publicaţii, pentru maximum 21 zile calendaristice, sau 1-2 non-publicaţii, pentru maximum 5 zile calendaristice, termene ce pot fi prelungite, potrivit disponibilităţilor existente la nivelul colecţiilor, doar o singură dată, cu acordul bibliotecarului, obţinut telefonic, prin e-mail sau prin prezentarea în secţie/filială. Potrivit gradului de circulaţie şi importanţei documentelor de bibliotecă solicitate, bibliotecarul are dreptul să limiteze numărul exemplarelor împrumutate şi perioada împrumutului.

8. Utilizatorii serviciilor publice Internet au acces numai pe contul utilizator-public al sistemelor şi doar în condiţiile respectării cu stricteţe atât a normelor tehnice afişate lângă staţii, cât şi a regulilor de protejare a tuturor echipamentelor încredinţate, inclusiv prin interzicerea consumului de alimente, cafea şi băuturi de orice fel în punctele de lucru.

9. Sesiunile de informare prin sistemele cu acces Internet sunt de maximum 1 oră, cu oportunităţi de prelungire când se execută proiecte sau în absenţa altor solicitatori. Încetarea accesării informaţiilor pe staţia de lucru se anunţă bibliotecarului de serviciu, prilej cu care se constată şi starea de funcţionare a echipamentelor.

10. Orice dereglare a staţiei de lucru trebuie anunţată imediat bibliotecarului de serviciu. Dacă dereglarea a fost realizată cu premeditare, utilizatorul suportă plata pieselor deteriorate şi service-ul staţiei. Deteriorarea, distrugerea sau sustragerea unor componente hardware se sancţionează, după caz, prin recuperarea fizică a unor componente identice sau prin achitarea unei sume de până la de 3 ori valoarea pagubei materiale. Potrivit gradului de vinovăţie stabilit, această abatere poate conduce şi la suspendarea definitivă a permisului de intrare.

11. Serviciile speciale de eliberare/vizare anuală a permisului, de multiplicare, listare ori scanare a unor documente se efectuează potrivit tarifelor aprobate anual prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Neamţ şi aflate, ca anexă a prezentului regulament, la fiecare secţie/filială.

12. Utilizatorii sunt responsabili pentru modul de folosire a informaţiilor obţinute în condiţiile multiplicării, listării ori scanării unor documente, iar în cazul folosirii serviciilor publice Internet nu au permisiunea de a accesa site-uri cu plată, porno sau extremiste.

13. Utilizatorii pot beneficia, potrivit oportunităţilor existente la nivelul colecţiilor altor biblioteci din ţară, şi de serviciul împrumutului interbibliotecar, pe un termen de maximum 30 de zile, în condiţiile studierii publicaţiilor astfel procurate doar în sălile de lectură şi ale achitării taxelor speciale pentru acest serviciu.

14. Pierderea/înstrăinarea permisului de intrare, ca şi nerespectarea termenului de împrumut, atrag după sine plata unor penalizări şi despăgubiri, de asemenea cuprinse în anexa tarifelor practicate de bibliotecă pentru servicii speciale.

15. Recuperarea pagubelor provocate prin deteriorarea/nerestituirea unor documente din colecţiile bibliotecii se face, după caz, la nivelul actualizat al valorilor materiale şi culturale de piaţă a acestora, sumele astfel constituite fiind virate bugetului local.

16. În cazul schimbării datelor sale personale de identitate şi domiciliu sau al contactării unei boli contagioase ce este activă în perioada împrumutului la domiciliu ori frecventării bibliotecii, utilizatorul este obligat să înştiinţeze bibliotecarul.

17. Nerespectarea acestor reguli, a celor privind liniştea, ordinea, comportamentul civilizat faţă de personalul instituţiei şi faţă de ceilalţi utilizatori, precum şi a normelor curente de igienă în instituţiile publice, poate atrage suspendarea temporară sau definitivă a permisului de intrare, implicit a dreptului de frecventare a bibliotecii.

DIRECŢIUNEA